Nadrzędnym celem naszego przedszkola jest:

-   wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

-   przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

-   kształtowanie właściwych postaw u dzieci

-   ścisła współpraca z rodziną

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od godziny 7.45 do 12.45 (z wyjątkiem wcześniej ustalonych z Organem Prowadzącym i podanych do wiadomości rodziców przerw świątecznych i wakacyjnych). Zapisy do przedszkola dokonywane są od 1 do 30 kwietnia, jak również w innych terminach dogodnych dla rodziców. W przedszkolu obowiązuje ramowy rozkład dnia, który podany jest do wiadomości rodziców. Dzieci 5 i 6 letnie odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Przygotowują się do nauki w szkole korzystając z programu edukacji przedszkolnej. Zajęcia odbywają się w pięknej przestrzennej sali wraz z zapleczem, wyposażonej w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Przedszkolaki korzystają także z placu zabaw jak również z zajęć na sali gimnastycznej.

Oprócz zajęć zgodnych z podstawą programową dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, są to zajęcia logopedyczne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej „Nauka przez zabawę”.

Wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego są członkami Przedszkolnego Koła LOP „Przyrodynki”. Corocznie biorą udział w konkursach przyrodniczych takich jak: „Najlepiej pracujące szkolne kolo LOP” i „Przyroda Twój Przyjaciel”, w których odnoszą duże sukcesy. W ubiegłym roku szkolnym nasze koło zajęło II miejsce w konkursie powiatowym na najlepiej pracujące koło LOP i II miejsce w konkursie plastycznym „Ptaki lasu”. Ponadto dzieci biorą udział w akcjach przyrodniczych: „dokarmianie ptaków”, „zbieranie surowców wtórnych”, „sprzątanie lasu”.

Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami, którzy są równorzędnymi partnerami w procesie wychowania. Dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz na wszystkich zajęciach organizowanych poza terenem przedszkola. Wszystkie dzieci mają możliwość skorzystania z ciepłej herbaty  i obiadów w przedszkolu.

W naszym przedszkolu panuje miła, przyjazna atmosfera. Dzieci chętnie przychodzą do przedszkola, bawią się i uczestniczą w zajęciach. Rozwijają swoje  pasje   i zainteresowania.

7.45 -  Przychodzenie dzieci do przedszkola. Gry i zabawy stolikowe.

Zabawy  w kącikach zainteresowań.

Zajęcia indywidualne.

Ćwiczenia poranne.

8.15 - Przygotowanie do zajęć.

8.25 - 8.55 - I zajęcia dydaktyczne.

8.55 - 9.05 - Przygotowanie do II zajęć.

9.05 - 9.35 - II zajęcia dydaktyczne.

9.35 - 10.05 - Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

10.05 - 11.05 - Swobodna zabawa dzieci.

11.05 - 11.35 - Obiad

11.35 - 12.45 - Spacery i zabawy na placu zabaw, boisku, w lesie, w ogrodzie.

Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, terenowe.

Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

W oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, religia.