Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. W dalszej kolejności przyjmowani są uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach informuje, że w sekretariacie trwają zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017. Wymagane dokumenty: PESEL dziecka. Termin zapisów: do 15 kwietnia 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem w sprawie w sprawie rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

z dnia 24 lutego 2016r.

 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli na terenie  Miasta i Gminy Gąbin w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 i ust 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r., w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942).

zarządzam, co następuje:

 • 1.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. przedszkolu – należy przez to rozumieć, także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
 • 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin, określa się następujące terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- terminod dnia 11 marca do 30 marca 2016r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – terminod dnia 01 kwietnia do 12 kwietnia 2016r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termindo dnia 15 kwietnia 2016r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – terminod dnia 15 do 20 kwietnia 2016r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin:w dniu 22 kwietnia 2016r.
 • 3

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin, określa się następujące terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym- terminod dnia 29 kwietnia do 9 maja 2016r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – terminod dnia 12 do 18 maja 2016r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 19 maja 2016r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – terminod dnia 20 do 23 maja 2016r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin:w dniu 26 maja 2016r.
 • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

 • 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gąbin oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 13/2016 z dnia 24.02.2016r.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Miasto i Gminę Gąbin.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnymkontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011 r.) oraz dzieci czteroletnie(urodzone w 2012) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku
o przyjęcie, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci trzyletnie(urodzone w 2013 r.) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,
ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wybranych we wniosku przedszkoli
nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych wZarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016r.
 2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

Kolejność składanych wniosków nie będzie miała żadnego wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 1. Dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do dowolnie wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.
 1. 4.       Zasady ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

-        dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2013-2010),

oraz

-        dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Miastem i Gminą Gąbin mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2014 r. mogą ubiegać się
  o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
  w zarządzeniu.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  i przyjętych w rekrutacji.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczających
  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2015/2016)
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2013-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklarację
  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
  w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, urodzonych w 2010 roku oraz dzieci
  z odroczonym obowiązkiem szkolnym mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu/szkole, jeżeli w roku szkolnym 2016/2017 przedszkole/szkoła będzie prowadziło oddziały dla dzieci 6 letnich. Jeżeli przedszkole/szkoła nie organizuje oddziałów dla 6 latków, to dziecko uczestniczy
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkole/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie

-         pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

-         wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole

 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
  odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) . 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-         żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-         zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

 • Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

-         korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

-         może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

-         może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka,

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.

-         w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe,

(Zgodnie z wprowadzonymi przepisami dotyczącymi przyjmowania dzieci do przedszkoli, nowe przepisy wprowadzają zasadę, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z terenu gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba miejsc, przeprowadzona zostanie rekrutacja. Najpierw według kryteriów łącznych będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych z minimum trójką dzieci, objęte pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców. Pozostałe kryteria: pierwszeństwo dla dzieci pracujących zawodowo rodziców lub rodzica oraz kryterium dochodowe. Natomiast, jeśli po przyjęciu dzieci z obszaru gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć maluchy spoza gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu).

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

-         wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-         wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
  ze względu na niepełnosprawność.

Rodzice / prawni opiekunowie załączają:

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.